درباره ما
team

سازمان های جدید اتریش هستند (که به آنها جدید نیز گفته می شود). EDUKUNDO حامیان پروژه 

سازمان‌های جدید شبکه سراسری سازمان‌هایی هستند که در زمینه ادغام فعال هستند - با هدف ترویج مشترک ادغام و مشارکت برابر مهاجران در اتریش، می توانید اطلاعات بیشتر را در                       بیابید.NeueOrganisationen.at  

 

(حمایت مالی) توسط: EDUKUNDOپروژه